Andino de Oruro

Cholita Marina
Esa Morenita
Linda Chinita
Moreno Enamorado
Solitario y triste
Te Quiero
Uru Supaya